Rezultate Pacienti online

Pentru vizualizarea rezultatelor analizelor accesati linkul de mai jos!

Rezultate

Informa?ii asigura?i

Asigura?ii CAS trebuie s? ?tie c? analizele de laborator se primesc doar în limita fondurilor alocate de Casa Jude?ean? de Asigur?ri Alba .

Investigatii Paraclinice Decontate prin CAS efectuate la recomandarea Medicului Specialist.pdf  

*Documente ce atest? calitatea de asigurat:

 •  Adeverin?? de salariat
 •  Cupon de pensie+decizie de pensionare
 •  Adeverin?? de elev/student
 •  Chitan?a de plat? la CAS pt. Liber profesioni?ti ?i nesalaria?i
 •  Cupon de ?omaj sau adeverin?? de ajutor social.

OBLIGA?IILE ASIGURA?ILOR

Art. 12. Obliga?iile asigura?ilor pentru a putea beneficia de drepturile prev?zute la art. 11:
        a) s? se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat
        b) s? anun?e medicul de familie ori de câte ori apar modific?ri în starea lor de s?n?tate;
        c) s? se prezinte la controalele profilactice ?i periodice stabilite prin contractul-cadru;
       d) s? anun?e in termen de 15 zile medicul de familie ?ii casa de asigur?ri asupra modific?rilor datelor de identitate sau asupra modific?rilor referitoare la încadrarea lor într-o anumit? categorie de asigura?i;
        e) s? respecte cu stricte?e tratamentul ?i indica?iile medicului;
        f) s? aib? o conduit? civilizat? fa?? de personalul medico-sanitar;
       g) s? achite contribu?ia datorat? fondului de asigur?ri de s?n?tate ?i suma reprezentând diferen?a dintre tarifele acceptate la plat? de sistemul de asigur?ri sociale de sanatate ?i cele practicate pe piat?, denumit? în continuare coplata, în condi?iile stabilite prin contractul-cadru;
       h) s? prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atest? calitatea de asigurat *
Art. 13. Persoanele care nu fac dovada calita?ii de asigurat beneficiaz? de servicii medicale numai în cazul urgen?elor medico-chirurgicale ?i al bolilor cu poten?ial endemo-epidemic în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.


SERVICII DE CARE POT BENEFICIA ASIGURA?II CAS:

 • - Asigura?ii beneficiaz? de pachetul de baz? care cuprinde servicii medicale profilactice ?i curative, alte servicii medicale conform competen?elor medicului de familie, servicii medicale pentru situa?ii de urgen??, ?i de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obliga?ia s? se inscrie pe lista de pacien?i a unui medic de familie;
 • - Medicul de familie prescrie medicamente cu sau f?r? contribu?ie personal?, atât în limita competen?ei proprii, cât ?i pe baza recomand?rii scrise a medicului specialist; elibereaz? trimiteri pentru consulta?ii la medicii speciali?ti ?i pentru internarea în spital; elibereaz? trimiteri pentru efectuarea de investiga?ii paraclinice (analize medicale) ?i interpreteaz? investiga?iile;
 • - Persoanele asigurate facultativ beneficiaz? de servicii medicale pentru situa?ii de urgen?? ?i pentru depistarea de boli cu poten?ial endemo-epidemic, de supraveghere a gravidei ?i imuniz?ri conform programului na?ional;
 • - Medicul de familie acord? persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situa?ii de urgen?? ?i pentru depistarea de boli cu poten?ial endemo-epidemic.

 • - Asigura?ii beneficiaz? de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excep?ia urgen?elor ?i afec?iunilor confirmate; 
 • - Pentru stabilirea diagnosticului, în cazul urgen?elor medico-chirurgicale ?i al afec?iunilor în care au fost epuizate toate celelalte posibilit??i de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de înalt? performan?? (CT, RMN, scintigrafie etc.); 
 • - Medicul de specialitate din ambulatoriu recomand? realizarea de investiga?ii paraclinice ?i prescrie medicamente cu ?i fara contribu?ie personal?;
 • - Persoanele care se asigur? facultativ beneficiaz? de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situa?iei de urgen?? ?i pentru depistarea de boli cu poten?ial endemo-epidemic. Copii în varst? de pân? la 18 ani beneficiaz? de serviciile medicale incluse în pachetul de baz?;
 • - Persoanele neasigurate beneficiaz? de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situa?iei de urgenta ?i pentru depistarea de boli cu poten?ial endemo-epidemic. 

 • - Pachetul de baz?, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalice?ti pentru patologia care necesit? internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situa?ii justificate) ?i serviciile spitalice?ti care nu necesit? internare, prestate în regim de spitalizare de zi;
 • - Internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgen?? nu este necesar biletul de trimitere) ?i a documentului care dovede?te calitatea de asigurat a persoanei;
 • - De asemenea, se deconteaz? serviciile medicale acordate în cadrul unit??ilor medico-sociale;
 • - Pentru urgen?e medico-chirurgicale ?i în cazul bolilor cu poten?ial endemo-epidemic, persoanele care se asigur? facultativ beneficiaz? de servicii spitalice?ti gratuit pân? la rezolvarea complet? a cazului, iar persoanele neasigurate pân? la rezolvarea urgentei. 

 • - La recomandarea medicului de familie ?i a medicului de specialitate din ambulatoriu, asigura?ii au dreptul la investiga?ii paraclinice în ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), f?r? contribu?ie personal?, incluse în pachetul de baz?;
 • - Femeile gravide ?i copii în vârst? de pân? la 18 ani, asigura?i facultativ, beneficiaz? de investiga?ii paraclicice în ambulatoriu, f?r? co-plat?, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu. 

 • - Asigura?ii în vârst? de peste 18 ani beneficiaz? de serviciile medicale preventive ?i tratamentele de medicin? dentar? incluse în pachetul de baz?, decontate de casele teritoriale în cote de 40%, 60% si 100%, în func?ie de tipul acestora;
 • - Serviciile medicale de pedodontie ?i ortodontie, precum ?i serviciile medicale preventive ?i tratamentele stomatologice incluse în pachetul de baz? acordate copiilor sub 18 ani sunt decontate 100% de casele teritoriale;
 • - Serviciile de medicin? dentar? de urgen??, respectiv pachetul minimal, se acord? oricarei persoane indiferent dac? are sau nu calitatea de asigurat, f?r? co-plata din partea acesteia;
 • - Persoanele care se asigur? facultativ beneficiaz? de serviciile medicale de medicin? dentar? de urgen??, cu excep?ia copiilor în vârst? de pân? la 18 ani, care beneficiaz? de serviciile medicale de medicin? dentar? incluse în pachetul de baz?. 

 • - Persoanele asigurate beneficiaz? de medicamente cu sau f?r? contribu?ie personal?, în tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie ?i de catre medici speciali?ti;
 • - La o consulta?ie, pentru fiecare afec?iune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (excep?ie fac copiii cu vârste între 0-12 luni ?i bolnavii inclu?i în programele de s?n?tate, pentru care num?rul de medicamente corespunde schemei terapeutice);
 • - Medicamentele cu ?i f?r? contribu?ie personal? se prescriu pentru 3-5 zile în afec?iuni acute, 8-10 zile în afec?iuni subacute, ?i pân? la 30 de zile în afec?iuni cronice (?i pân? la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);
 • - Prescrip?ia medical? pentru afec?iunile acute ?i subacute este valabil? 24 de ore în mediul urban;
 • - Prescrip?ia medical? care se elibereaz? la externarea din spital cuprinde medica?ia pentru maxim 30 de zile;
 • - Asigura?ii beneficiaz? de medicamente compensate în proportie de 50%, 90% ?i 100%;
 • - Se suport? medicamentele f?r? contribu?ie personal?, conform prevederilor legale în vigoare, pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 18 ani; tineri între 18 - 26 ani dac? sunt elevi, studen?ti sau ucenici; gravide ?i lauze; persoane prevazute în legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaz? de gratuitate;

 • - Asigura?ii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice - pentru corectarea v?zului, auzului, protezarea membrelor ?i la alte materiale de specialitate, cu sau f?r? contribu?ie personal?. 

Dispozitivele medicale se acord? la recomandarea medicului de specialitate ?i cu aprobarea caselor teritoriale. 

 • - Diferen?a dintre pre?ul de vanzare ?i pre?ul de referinta suportat de casele teritoriale va fi achitat? de c?tre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale. 

 • - Servicii medicale de urgen?? ?i transport sanitar;
 • - Ingrijiri medicale la domiciliu;
 • - Servicii medicale de recuperare a sanat??ii.

În baza Cardului European de Asigur?ri Sociale de S?n?tate sau a Certificatului Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigur?ri Sociale de S?n?tate beneficia?i de asigurare de s?n?tate pe teritoriul Uniunii Europene.

10.SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NA?IONAL UNIC DE ASIGUR?RI SOCIALE DE S?N?TATE

În scopul prevenirii îmboln?virilor, al depistarii precoce a bolii ?i al p?strarii s?n?ta?ii, asigura?ii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigur?ri se afl? în rela?ii contractuale, vor fi informa?i permanent de c?tre casele de asigur?ri asupra mijloacelor de p?strare a s?n?ta?ii, de reducere ?i de evitare a cauzelor de îmbolnavire ?i asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool ?i tutun. 

 

 

Serviciile medicale profilactice suportate din fond

a) monitorizarea evolu?iei sarcinii ?i a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii; 

b) urmarirea dezvolt?rii fizice ?i psihomotorii a sugarului ?i a copilului; 
c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecin?e majore în morbiditate ?i mortalitate; 
d) servicii medicale din cadrul programului na?ional de imuniz?ri; 
e) servicii de planificare familial?, indiferent de statutul de asigurat al femeii. 

Serviciile medicale stomatologice preventive se suport? din fond, astfel: 
a) trimestrial, pentru copiii pân? la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradini??, fie la institu?iile de înva??mânt preuniversitar; 
b) de doua ori pe an, pentru tinerii în vârst? de la 18 ani pân? la 26 de ani, dac? sunt elevi, ucenici sau studen?i ?i dac? nu realizeaz? venituri din munc?. 

Asigura?ii în vârst? de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecin?e majore în morbiditate ?i mortalitate, în condi?ile stabilite prin contractul-cadru. 

Asigura?ii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complica?iilor ei, pentru recuperarea sau cel pu?in pentru ameliorarea suferin?ei, dupa caz.
Tratamentul medical se aplic? de c?tre medici sau asisten?i medicali ?i de alt personal sanitar, la indica?ia ?i sub supravegherea medicului. 

Serviciile medicale curative ale c?ror costuri sunt suportate din fond sunt: 
a) serviciile medicale de urgen??; 
b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pân? la diagnosticarea afec?iunii: anamnez?, examen clinic, examene de investiga?ii paraclinice; 
c) tratamentul medical, chirurgical ?i unele proceduri de recuperare; 
d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indica?iile privind regimul de via?? ?i munc?, precum ?i igieno-dietetic. 

Asigura?ii au dreptul la asisten?? medical? primar? ?i de specialitate ambulatorie la indica?ia medicului de familie, în condi?iile contractului-cadru. 
Asigura?ii primesc asisten?? medical? de specialitate în spitale autorizate ?i evaluate. 
Serviciile spitalice?ti se acord? prin spitalizare ?i cuprind: consulta?ii, investiga?ii, stabilirea diagnosticului, tratament medical ?i/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente ?i materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare ?i mas?. 
Asisten?? medical? de recuperare se acord? pentru o perioad? de timp ?i dup? un ritm, stabilite de medicul curant în unit??i sanitare autorizate ?i evaluate. 
Servicii ?i îngrijiri medicale la domiciliu se acord? de furnizori evalua?i ?i autoriza?i în acest sens. 
Serviciile medicale stomatologice se acord? de catre medicul de medicin? dentar? în cabinete medicale autorizate ?i evaluate conform legii. 
Asigura?ii beneficiaz? de tratamente stomatologice care se suport? din fond în condi?iile stabilite prin contractul-cadru. 

Asigura?ii beneficiaz? de medicamente cu sau f?r? contribu?ie personal?, pe baz? de prescrip?ie medical? pentru medicamentele cuprinse in Lista de medicamente. Modalita?ile de prescriere ?i eliberare a medicamentelor se prev?d în contractul-cadru. 

Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru femeile gravide ?i lauze, precum ?i pentru copiii pân? la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pân? la vârsta de 26 de ani, dac? sunt elevi, inclusiv absolven?ii de liceu, pân? la începerea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studen?i ?i dac? nu realizeaz? venituri din munc?, se suport? din fond, la nivelul pre?ului de referin?? sau al pre?ului de decontare. 

Se suport? din fond, la nivelul pre?ului de referin??, în condi?iile contractului-cadru, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor urm?toarelor categorii de persoane
a) persoane ale c?ror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurat? cu începere de la 6 martie 1945, precum ?i celor deportate în str?in?tate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare), Ordonan?a Guvernului nr. 105/1999 ?i Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate de c?tre regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 pân? la 6 martie 1945 din motive entice), Legea nr. 44/1994 (veteranii de r?zboi, invalizii ?i v?duvele de razboi), Legea nr. 309/2002 (persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961), art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 (lupt?torii care au contribuit la victoria Revolu?iei române din decembrie 1989); 
b) persoanele cu handicap ale c?ror drepturi sunt stabilite în baza Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 102/1999 privind protec?ia special? ?i încadrarea în munc? a persoanelor cu handicap, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ?i complet?rile ulterioare. 

Asigura?ii au dreptul la materiale sanitare ?i dispozitive medicale pentru corectarea v?zului, auzului, pentru protezarea membrelor ?i la alte materiale de specialitate, în scopul protezarii unor deficien?e organice sau fiziologice, pentru o perioada determinat? sau nedeterminat?, pe baza prescrip?iilor medicale, cu sau f?r? contribu?ie personal?, în condi?iile prev?zute în contractul-cadru. 

Asigura?ii beneficiaz? de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomand?rilor medicale, cu sau f?r? contribu?ie personal?, in condi?iile prev?zute în contractul-cadru. 

Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu ?i alte servicii speciale
Asigura?ii au dreptul s? primeasc? unele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat ?i evaluat în condi?iile legii. 

Serviciile de transport sanitar necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suport? din fond. 
Asigura?ii au dreptul la transport sanitar în urm?toarele situa?ii: 
a) urgen?e medico-chirurgicale; 
b) cazurile prev?zute în contractul-cadru. 

Contravaloarea acestora fiind suportat? de asigurat, de unit??ile care le solicit? sau alte surse, dup? caz, sunt

a) servicii medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de munca ?i sportive, asisten?? medical? la locul de munc?, asisten?a medical? a sportivilor; 
b) unele servicii medicale de înalta performan??; 
c) unele servicii de asisten?? stomatologic?; 
d) servicii hoteliere cu grad înalt de confort; 
e) corec?ii estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani; 
f) unele medicamente, materiale sanitare ?i tipuri de transport; 
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorita?ile care prin activitatea lor au dreptul s? cunoasc? starea de sanatate a asigura?ilor; 
h) fertilizare în vitro; 
i) transplantul de organe ?i tesuturi, cu excep?ia cazurilor prev?zute in Programul Na?ional, aprobat de Agen?ia Na?ionala de Transplant ?i CNAS; 
j) asisten?a medical? la cerere; 
k) contravaloarea unor materiale necesare corect?rii vazului ?i auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; 
l) contribu?ia personal? din pre?ul medicamentelor, a unor servicii medicale ?i a dispozitivelor medicale; 
m) serviciile medicale solicitate de asigurat; 
n) unele proceduri de recuperare ?i de fizioterapie; 
o) serviciile nemedicale efectuate în unit??i medico-sociale; 
p) serviciile acordate în cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale ?i cabinetelor de medicin? a muncii; 
q) servicii hoteliere solicitate de pacien?ii a caror afec?iuni se trateaz? în spitalizare de zi. 

Persoanele asigurate în sistemul de asigur?ri sociale de s?n?tate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente interna?ionale cu prevederi în domeniul s?n?tatii, beneficiaz? de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condi?iile prevazute de respectivele documente interna?ionale. 
Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor interna?ionale cu prevederi în domeniul s?n?ta?ii la care Romania este parte, este efectuat? de casele de asigur?ri de s?n?tate prin intermediul CNAS. (sursa http://www.casalba.ro/servicii.html)

 

Forum discuții TERRA ASTER

 

forum terra aster

Social

  

Înscrie-te la Newsletter

Introduceti cuvintul ANTISPAM
Nume:
Email:

Galerie Foto